Disclaimer

Gebruik van deze site is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het volgende.


Website

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. De inhoud van de website wordt met enige regelmaat intern geëvalueerd. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie worden ontleend. Er wordt geen garantie gegeven voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit. Bij twijfel verzoeken wij u daarom contact op te nemen met VanSoestDiensten.


Gebruik website/schade

VanSoestDiensten is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van de informatie op deze website.


Externe links

Deze website bevat een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoeker van de site. VanSoestDiensten kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van externe links.


Auteursrechten

Op de inhoud van deze webpagina’s rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan VanSoestDiensten. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier, dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van VanSoestDiensten.


E-mail

VanSoestDiensten besteedt de noodzakelijke zorg die nodig is aan het opstellen en verzenden van e-mail berichten met eventuele bijlagen. Desondanks is het mogelijk dat dit bericht onvolledig is, onjuistheden bevat, niet voor u is bestemd en/of te laat wordt ontvangen. VanSoestDiensten aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Evenmin kunnen aan dit bericht rechten worden ontleend. De informatie verzonden in dit e-mail bericht inclusief de eventuele bijlage(n) is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht.

Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt VanSoestDiensten u vriendelijk doch dringend dit bericht te verwijderen en eventuele bijlagen niet te openen.

VanSoestDiensten wijst u op de onrechtmatigheid van het openbaar maken, gebruiken, vermenigvuldigen, verspreiden en/of verstrekken van de inhoud van dit bericht aan derden.

Tevens wordt u verzocht de afzender per omgaande van de onjuiste adressering/ontvangst op de hoogte te stellen en dit bericht, met inbegrip van eventuele bijlagen, uit uw systeem te wissen.

VanSoestDiensten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

D E   S I T E   V A N   J A C K   V A N   S O E S T